Algemene voorwaarden en privacy beleid

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

You Are: gevestigd te Kogeldistel 10, 3068 NJ in Rotterdam;

Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van You Are wenst af te nemen/ afneemt; 

Definitie cliënt: de rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend. (Bedrijf of privé klant) 

Definitie diensten: de door You Are aan cliënt, al dan niet online, te leveren of geleverde diensten, zoals training en coaching; waaronder bijv. trainingen, coaching, E-books, (online) programma’s, video’s, licenties etc.

Definitie online-leertraject: de via een online toepassing uit het online-aanbod van You Are door een cliënt geselecteerde cursus of training. 

Definitie deelnemer: een door cliënt aangewezen (extra) deelnemer aan een programma; 

2. Algemeen 

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend. 

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht. 

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

2.4 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van You Are wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie. 

3. Betaling en facturering 

3.1 You Are zendt cliënt (digitaal) facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten en werkt met automatische incasso. 

3.2 You Are programma’s: Voor aanvang van deze diensten dient minimaal 1 deel van de hoofdsom in bezit te zijn van You Are. De mogelijkheid bestaat om de hoofdsom in termijnen betalen. Eerste termijn bij aanmelding direct online te betalen. De volgende termijnen worden maandelijks automatisch geïncasseerd. 

3.3 Cliënt dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten. 

3.4 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan You Are heeft plaatsgevonden. 

3.5 You Are is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres. 

3.6 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van You Are, zonder enige door cliënt zelf verrekende korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van You Are aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. 

3.7 Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. 

3.8 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door You Are ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. 

3.9 Abonnementen en licenties worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI).

 

4. Verplichtingen van deelnemer bij de uitvoering van een programma 

4.1 Deelnemer (resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer) dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door You Are gevraagde en/of voor de training/coaching benodigde essentiële informatie. 

4.2 deelnemer resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer dienen zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching. 

5. Rechten van aanbieden betreffende de uitvoering van een programma 

5.1 You Are is gerechtigd: 

1.     om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering; 

2.     om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma en te wijzigen inzien van toepassing; 

3.     de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen; 

4.     te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen; 

5.     (tussentijds) de deelname van een bepaalde cliënt (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende cliënt/deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat You Are gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd. 

6. Annulering door/opzegging van en verhindering van cliënt (dus niet de deelnemer) bij een programma 

6.1 Cliënt is gerechtigd deelname te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma te beëindigen, volgens de volgende termijn:

Coaching: 24 uur voor aanvang van de gemaakte afspraak.

6.2 Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door cliënt door middel van een e-mail aan het adres van You Are. 

6.3 Bij annulering/opzegging door cliënt is You Are niet gehouden tot restitutie pro rata van het door cliënt betaalde bedrag, en cliënt is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan You Are te voldoen. 

7. Aansprakelijkheid 

7.1 You Are is niet aansprakelijk jegens cliënt voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van You Are. 

7.2 Indien en voor zover op You Are enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van You Are de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat. 

7.3 Afgezien van de in artikel 7.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van You Are in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht. 

7.4 Iedere schade jegens You Are, behalve een schade die door You Are is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 

8. Overmacht 

8.1 Indien You Are door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is You Are gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van You Are op betaling door cliënt voor reeds door You Are verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

8.2 You Are zal cliënt/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. You Are heeft slechts een inspanningsverplichting. 

8.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van You Are) waardoor You Are tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van You Are kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt/deelnemer (verder) nakomt. 

9. Uitvoering door derden 

9.1 You Are is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst. 

10. Vertrouwelijkheid 

10.1 You Are zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt (of deel- nemers), tenzij anders is overeengekomen of You Are daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving. 

10.2 Cliënt resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van You Are of andere cliënten/deelnemers aan een programma hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door You Are/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

11. Intellectuele eigendomsrechten 

11.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door You Are ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van You Are en haar concepten, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van You Are en gehanteerde software berusten bij You Are of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden. 

11.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 14.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

11.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van You Are is het niet toegestaan om enig door You Are aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. 

11.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door You Are geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen. 

12. Persoonsgegevens 

12.1 You Are behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving, welke als bijlage bij deze voorwaarden is opgenomen.

12.2 You Are neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals bijv. trainingen, events en programma’s) door You Are. 

12.3 Cliënt en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel. 

12.4 Indien een cliënt/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan You Are en You Are zal de informatievoorziening dan stopzetten. Deelnemer zal daarmee dan wel informatie missen over de afgenomen producten en You Are kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechten 

13.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

13.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, onverminderd het recht van You Are een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.

 

Bijlage: Privacyverklaring

 

You Are, gevestigd aan Kogeldistel 10, Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kogeldistel 10

3068 NJ, Rotterdam

+31 6 14035680

Anton Bos de Functionaris Gegevensbescherming van You Are.  

Persoonsgegevens die wij verwerken

You Are verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

– Reacties op de website(s)

– Op de website ingevulde contactformulieren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

You Are verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– ras (doordat een eventuele profielfoto automatisch wordt overgenomen in ons CRM-systeem)

Met welk doel en op basis van elke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

You Are verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling op basis van de grondslag: Uitvoeren contractuele overeenkomst

– Verzenden van onze nieuwsbrieven en blogs voor klanten op basis van de grondslag: gerechtvaardigd belang en voor niet-klanten op basis van de grondslag: toestemming

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren op basis van de grondslag: uitvoeren contractuele overeenkomst

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang of uitvoeren van de contractuele overeenkomst

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op basis van de grondslag uitvoeren contractuele overeenkomst

– Om goederen en diensten bij je af te leveren op basis van de grondslag uitvoeren contractuele overeenkomst

– You Are analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren op basis van de grondslag: toestemming

– You Are volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte op basis van de grondslag: toestemming.

– You Are verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte op basis van de grondslag: wettelijke verplichting. 

Reacties op de website

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen dit doen we op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Contactformulieren

Gegevens uit contactformulieren worden automatisch doorgestuurd naar de inkomende mailbox van You Are, zodat we je bericht kunnen beantwoorden dit doen we op bassi van de grondslag: toestemming. De gegevens uit het contactformulier worden uiterlijk 2 maanden bewaard. 

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op onze websites kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als wanneer de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Geautomatiseerde besluitvorming

You Are neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van You Are) tussen zit. You Are gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

ActiveCampaign

Reden gebruik: 

Versturen geautomatiseerde mailings, CRM

Onderliggende logica: 

Informatievoorziening en communicatie, Bepalen van voorkeuren en behoeftes

Belang: 

Gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang en bij afname van een product belang van kunnen voldoen aan de overeenkomst met de klant. 

Verwachte gevolgen voor klant: 

Klant ontvangt alleen voor hem/haar relevante informatie danwel producten.

Websites

Reden gebruik: 

Informatievoorziening en volgen klantgedrag door het plaatsen van cookies.

Onderliggende logica:

Klant ontvangt op basis van surfgedrag relevante informatie of aankondigingen.

Belang: 

Gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang.

Verwachte gevolgen voor klant:

Klant ontvangt alleen voor hem/haar relevante informatie.

 

Social Media

Reden gebruik:

Adverteren en informatievoorziening.

Onderliggende logica:

Aan de hand van voorkeuren, wordt wel of niet informatie getoond.

Belang:

Gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang en bij afname van een product belang van kunnen voldoen aan de overeenkomst met de klant. 

Verwachte gevolgen voor klant: 

Ontvangt alleen relevante info danwel advertenties.

PayPro

Reden gebruik:

Afwikkelen van betalingen

Onderliggende logica:

Bij betaling automatische toegang tot leeromgeving. Bij stornering betaling automatische weigering toegang tot de leeromgeving.

 

 

Belang:

Gerechtvaardigd belang of uitvoeren contractuele overeenkomst (een verkoop is een overeenkomst), namelijk commercieel belang en bij afname van een product belang van kunnen voldoen aan de overeenkomst met de klant. 

Verwachte gevolgen voor klant:

Bij betaling ontvangt de klant direct toegang tot de leeromgeving. Bij stornering wordt toegang ontzegd. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

You Are bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bij You Are: Personalia, telefoonnummer, adres, woonplaats, e-mailadres en ras[1]:                                 

Bewaartermijn:                    Zolang geabonneerd op betreffende mailinglist plus 1 maand.

Reden:                                    Mogelijkheid tot ontvangst blogs en relevante informatie over (afgenomen) producten en het afleveren van goederen. De extra maand is voor verwijderen van de gegevens uit het systeem na afmelding voor de mailinglist.

Bij Stichting PayPro: Bankrekeningnummer en Personalia, adres, woonplaats, telefoonnummer en overige relevante betalingsgegevens: 

Bewaartermijn:                     5 jaar

Reden:                                    Vereiste voor financiële transacties vanuit de Wet Financieel Toezicht (WFT).

Wanneer je een reactie achterlaat op een van de website(s), dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. 

Delen van persoonsgegevens met derden

You Are deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. You Are blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.